ADVADO B.V. Personeels- en salarisadministratie HR(M) advies Arbeidsrechtkundig advies Werving & Selectie

Uniform loonbegrip in aantocht

Lang verwacht, toch gekomen. Dat lijkt het geval voor het uniforme loonbegrip. Op 1 januari 2011 (óf 2012) staat het namelijk te gebeuren, dan worden de huidige verschillen tussen de diverse loonbegrippen weggenomen waardoor de administratieve lastendruk voor werkgevers flink vermindert en het loonstrookje van werknemers veel begrijpelijker wordt.
 
Verschillen
Om tot een uniform loonbegrip voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) te kunnen komen, moeten zoals gezegd eerst diverse verschillen worden weggenomen:
 
Awf-premie
Het werknemersdeel van de premie WW-Awf komt te vervallen. Op dit moment is dit de enige premie voor de werknemersverzekeringen die door werknemers verschuldigd is, al heeft dit feitelijk geen effect aangezien deze premie per 1 januari 2009 op 0% is gesteld. Maar om de formele ongelijkheid weg te nemen dat dit werknemersdeel aftrekbaar is voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw maar niet voor de premies werknemersverzekeringen, wordt deze werknemerspremie geheel afgeschaft.
 
Levensloop
De inleg voor de levensloopregeling wordt ook aftrekbaar voor de premies werknemersverzekeringen. Net zoals voor pensioenpremies geldt bij de levensloopregeling dat de werknemersinleg hiervoor aftrekbaar is en de latere opname belast. Dit is de zogeheten omkeerregel. Bij levensloop geldt deze omkeerregel op dit moment echter alleen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en niet voor de premies werknemersverzekeringen. Dit wordt aangepast zodat de levensloopinleg straks aftrekbaar is voor álle loonheffingen.
 
Auto van de zaak
De bijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak wordt straks ook loon voor de premies werknemersverzekeringen. Op dit moment vormt de bijtelling alleen loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, maar dat gaat dus veranderen zodat aangesloten wordt bij andere vormen van loon in natura. Dat betekent dat de bijtelling straks ook gaat meetellen voor de vaststelling van een eventuele uitkering op grond van de werknemersverzekeringen.
 
Zvw-bijdrage
De verplichte werkgeversvergoeding voor de door werknemers van hun loon verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage Zvw komt te vervallen. Deze vergoeding wordt vervangen door een heffing die de werkgever verschuldigd is ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds. Deze heffing - die overigens dezelfde omvang als de huidige vergoeding zal hebben - heeft geen gevolgen voor (het loon van) de werknemer en loopt dan ook buiten de loonstrook om. Dit in tegenstelling tot de huidige vergoeding die loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen vormt.

Deel via: