skip to Main Content

Algemene voorwaarden Advado B.V.

Algemene voorwaarden ADVADO

Onder ADVADO wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ADVADO Beheer B.V. (KvK 11057141, Van Dam van Isseltweg 5, 4191 KC Geldermalsen), dan wel enige aan haar in een groep verbonden rechtspersoon of vennootschap in de zin van artikel 2:24b BW, zoals dat in enig concreet geval volgt uit het aanbod gedaan door of de overeenkomst gesloten met enige ADVADO groepsmaatschappij.
Artikel 1
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van ADVADO, en op alle opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten die aan ADVADO worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden, die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn of zijn geweest bij de dienstverlening van ADVADO, en worden als derdenbeding bij voorbaat door ADVADO voor en namens die (rechts)personen en derden aanvaard op de voet van artikel 6:253 BW, zowel voor de verweermiddelen als bedoeld in artikel 6:257 BW als anderszins.
3. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan ADVADO hetzij aan individuele (indirecte) aandeelhouders, bestuurders en werknemers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ADVADO. Hierin kan ADVADO uitsluitend worden vertegenwoordigd door haar bestuurder(s). 4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing op de overeenkomst met ADVADO, ook niet als Opdrachtgever als eerste verwijzer onder artikel 6:225 lid 3 BW geldt.
Artikel 2
1. Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
2. De wederpartij van ADVADO doet door en met het verstrekken van de opdracht afstand van het recht om individuele beroepsbeoefenaren, werkzaam bij of voor ADVADO of daaraan verbonden, persoonlijk aan te spreken, hetgeen als derdenbeding bij voorbaat door ADVADO voor en namens die personen wordt aanvaard.
3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij van ADVADO wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door ADVADO B.V. van documenten van Opdrachtgever waarop (bijvoorbeeld voorbedrukt op briefpapier) zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan. 4. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen dan rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk door ADVADO B.V. zijn bevestigd, en zodanige afwijkingen kunnen door de wederpartij slechts schriftelijk worden bewezen.
Artikel 3 
1. Wederpartij of Opdrachtgever is in het kader van deze algemene voorwaarden iedere natuurlijke en rechtspersoon die van de diensten van ADVADO B.V. gebruikt maakt, een offerte verzoekt dan wel aan wie een offerte is gedaan.
2. Alle aanbiedingen van ADVADO zijn vrijblijvend en kunnen binnen twee werkdagen na aanvaarding worden herroepen, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Artikel 4
1. Tenzij anders door ADVADO is aangegeven luiden alle door ADVADO gegeven prijzen en tarieven in Euro en zijn deze exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Een tussentijdse verandering van wettelijke heffingen en/of verandering respectievelijk indexering van het niveau van lonen en kosten, zal door ADVADO aan Opdrachtgever worden doorberekend. Met indexering van het niveau van lonen en kosten wordt steeds bedoeld een aanpassing conform de meest recente door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde prijsindex CAO lonen voor zakelijke dienstverlening.
3. In het geval van levering van dienstverlening geschiedt facturering maandelijks achteraf op basis van nacalculatie met inachtneming van de daarvoor geldende tarieven van ADVADO.
4. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald conform de op de factuur vermelde betalingscondities dan wel anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dient Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige compensatie, korting of verrekening, noch tot opschorting in de zin van artikel 6:52 dan wel 6:262 BW. ADVADO is gerechtigd om enige betaling door Opdrachtgever toe te rekenen aan hoofdsom, rente en kosten op de door ADVADO te bepalen wijze, ook indien Opdrachtgever een andere toerekening of omschrijving bij diens betaling vermeld heeft.
5. Reclames omtrent facturen dienen binnen twee weken na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij ADVADO te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht om daartegen te protesteren komt te vervallen, mede gezien het bepaalde in artikel 6:89 BW.
6. Indien een factuur van ADVADO niet binnen de hierboven weergegeven termijn is betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is Opdrachtgever aan ADVADO over het openstaande factuurbedrag met ingang van de factuurdatum een rente verschuldigd van 1,5% per verstreken kalendermaand of gedeelte daarvan, zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist.
7. Alle door ADVADO gemaakte kosten van buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering komen voor rekening van Opdrachtgever. De kosten van buitengerechtelijke invordering wordt tussen partijen gefixeerd op het bedrag becijferd overeenkomstig de systematiek van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, en zijn door Opdrachtgever verschuldigd zodra ADVADO na het verstrijken van de betalingstermijn overgaat tot buitengerechtelijke incasso. De kosten van gerechtelijke invordering worden gefixeerd op het bedrag dat door enige procesgemachtigde of advocaat aan ADVADO in rekening is gebracht, waarbij de administratie van ADVADO jegens Opdrachtgever dwingend bewijs oplevert van het bestaan en de omvang van die gerechtelijke kosten. De door de rechter vastgestelde geliquideerde proceskosten zijn begrepen in hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van dit artikellid aan ADVADO is verschuldigd. De gerechtelijke kosten zijn conform dit artikellid door Opdrachtgever ook aan ADVADO verschuldigd, indien de rechter geen proceskostenveroordeling uitspreekt jegens Opdrachtgever, of indien die wordt uitgesproken ten laste van ADVADO.
Artikel 5
Partijen zijn jegens elkaar verplicht geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen, onverminderd de nakoming van een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens. Het is partijen derhalve niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/ of gegevens met betrekking tot de andere partij openbaar te (doen) maken of aan derde ter beschikking te stellen. Informatie en gegevens zullen in ieder geval vertrouwelijk worden beschouwd indien door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
De plicht tot geheimhouding eindigt één jaar na beëindiging van de overeenkomst, tenzij ander is overeengekomen.
Artikel 6
1. Iedere offerte van ADVADO is gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever aan ADVADO is verstrekt, of anderszins door Opdrachtgever openbaar is gemaakt. Opdrachtgever staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn voor uitvoering van de overeenkomst, zijn of alsnog tijdig zullen worden verstrekt, dat deze juist en volledig zijn en dat de verstrekking daarvan aan en het gebruik daarvan vervolgens door ADVADO onder de overeenkomst met Opdrachtgever geen inbreuk maakt op de (vermogens-, persoonlijkheids- dan wel privacy-)rechten van derden.
2. Opdrachtgever staat in voor de tijdige en voldoende beschikbaarheid de van medewerkers van de eigen organisatie van Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van ADVADO betrokken (zullen) zijn. Als ADVADO daar om verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn locatie(s) ADVADO kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en fax- en/ of datanetaansluiting.
3.Opdrachtgever verbindt zich ertoe ADVADO steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen te (blijven) verschaffen in de door ADVADO aangeduide vorm, en voorts alle door ADVADO verzochte medewerking te (blijven) verlenen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling jegens ADVADO in schuldeisersverzuim komt te verkeren.
4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ADVADO staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ADVADO het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan, en heeft ADVADO – voor zover de aard van de tekortkoming van Opdrachtgever zulks rechtvaardigt – het recht om de daardoor ontstane kosten en niet gerealiseerde urenverrichtingen volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, onverminderd alle overige uit de wet aan ADVADO toekomende rechten.
Artikel 7
1. De overeenkomst met Opdrachtgever wordt als regel voor bepaalde tijd aangegaan, en is dan met ingang van de datum waarop de eerste prestatie door ADVADO plaatsvindt van kracht voor een initiële periode van drie jaar te rekenen vanaf de eerstvolgende jaarwisseling, tenzij schriftelijk een andere bepaalde termijn is overeengekomen.
2. De overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de initiële periode telkenmale stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar, tenzij Opdrachtgever of ADVADO de overeenkomst schriftelijk per aangetekende post heeft beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
3. Indien een overeenkomst tussen Opdrachtgever en ADVADO in afwijking van het eerste lid en nadrukkelijk voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging per aangetekende brief worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tegen het einde van enige kalendermaand.
4. Partijen zullen bij regelmatige opzegging wegens de beëindiging van de overeenkomst als zodanig nimmer tot enige schadevergoeding aan de ander partij zijn gehouden.
Artikel 8
1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de andere partij indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van ADVADO, alsook onder meer, doch niet uitsluitend, arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer en/ of voor opdrachtnemer werkzame personen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ADVADO opgeschort, en is een eventuele tekortkoming in de nakoming niet toerekenbaar aan ADVADO.
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ADVADO niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, en ADVADO zich op overmacht beroept, is ADVADO bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien ADVADO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel nog gedeeltelijk kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
Artikel 9
Indien ADVADO op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden, andere prestaties, of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties, of leveringen door Opdrachtgever aan ADVADO worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ADVADO. ADVADO is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. In het geval dat ADVADO B.V. is begonnen met het uitvoeren van voornoemde werkzaamheden, prestaties en/ of leveringen en mocht blijken dat de opdracht daartoe niet ter zake bevoegde werknemers van Opdrachtgever is verstrekt, blijft Opdrachtgever niettemin gehouden de aan deze werkzaamheden, prestaties en/ of leveringen verbonden vergoedingen, aan ADVADO te voldoen. In een zodanig geval zal ADVADO deze werkzaamheden, prestaties en/ of leveringen op eerste aanwijzing van Opdrachtgever opschorten of staken.
Artikel 10
1. ADVADO is gerechtigd om al dan niet namens en telkens voor rekening van Opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden in te schakelen, waarbij ADVADO de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Aan ADVADO verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in een door een derde bedongen aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
2. ADVADO is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld indien en voor zover de als gevolg daarvan geleden schade op deze derde in concreto verhaalbaar is.
Artikel 11
1. ADVADO B.V. stelt, op basis van gegevens verzameld tijdens gesprekken met de opdrachtgever, de inhoud van de opdracht op schrift.
2. ADVADO is eerst gehouden tot uitvoering van de opdracht, indien de samenwerkingsovereenkomst of een ander document waarin of op basis waarvan de werkzaamheden zijn bepaald, door Opdrachtgever bevoegdelijk is ondertekend, en nadat een overeengekomen voorschot of andere vorm van zekerheid door ADVADO is ontvangen.
3. Op ADVADO zal telkens slechts een inspanningsverbintenis rusten, en ADVADO garandeert derhalve nimmer enig resultaat van de opdracht, noch behoeft zij daarvoor anderszins in te staan.
Artikel 12
1. ADVADO heeft het recht om de overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te beëindigen als er sprake is van een tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst, en Opdrachtgever de tekortkoming na ingebrekestelling door ADVADP niet heeft hersteld binnen de daarvoor door ADVADO gestelde termijn. Daarbij is niet vereist dat de tekortkoming ook toerekenbaar is.
2. ADVADO heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen als:
a) er sprake is van (een aanvraag tot) (i) faillissement, (ii) surseance van betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie of (iv) ondercuratelestelling van Opdrachtgever of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van Opdrachtgever garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt, dan wel ten aanzien van (een van) hen enige (andere) maatregel als vermeld op bijlage A bij EU Verordening 2015/848 van 20 mei 2015 wordt toegepast, en/of
b) Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk of de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt en/of
c) onder Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, en/of
d) ADVADO goede gronden heeft te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal (kunnen) nakomen.
3. Alle vorderingen die ADVADO in of voortvloeiend uit de in lid 2 hiervoor genoemde situaties op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
4. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van ADVADO de (nadere) zekerheden te verstrekken ter meerdere zekerheid van de (resterende) nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever jegens ADVADO, welke door ADVADO worden aangewezen, waaronder doch daartoe niet beperkt: bankgarantie, concerngarantie, pandrecht op roerende zaken en/of vorderingen, hypotheekrecht, overdracht van voorwaardelijke eigendom, en combinaties hiervan.
Artikel 13
De aansprakelijkheid van ADVADO is beperkt tot het bedrag dat de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert, verhoogd met het eigen risico. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering, is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt enige aanspraak op schadevergoeding jegens ADVADO, indien niet binnen zes maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde instantie aanhangig is gemaakt.
Artikel 14
ADVADO behoudt zich alle industriële- en intellectuele eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege ADVADO zijn ontwikkeld, of reeds eerder door of vanwege ADVADO waren ontwikkeld. De aan ADVADO verleende opdracht ziet niet (mede) op het tot stand brengen van werken beschermd door zodanige eigendomsrechten, en het loon van ADVADO behelst daarvoor dus ook geen vergoeding.
Artikel 15
1. De opdrachtgever aanvaardt dat ADVADO op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”) verplicht is om ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor ingestelde autoriteiten.
2. De opdrachtgever is ermee bekend dat ADVADO krachtens de Wwft verplicht kan zijn de opdrachtgever te identificeren en de identificatie te verifiëren. De opdrachtgever dient hieraan telkens en volledig medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. ADVADO zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren in overeenstemming met de Wwft
3. De opdrachtgever accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van ADVADO.

Artikel 16
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, worden beslecht door rechtbank Gelderland. Opdrachtgever verbindt zich jegens ADVADO deze forumkeuze niet in rechte te betwisten, op straffe van gehoudenheid tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende kosten voor ADVADO, waaronder die van rechtsbijstand, griffierechten, arbitragekosten, executiekosten et cetera, ook voor zover uitstijgend boven in enig geding toegekende proceskostenvergoedingen en/of uitstijgend boven de volgens de gebruikelijke tarieven te liquideren proceskosten.
Geldermalsen, 1 december 2023

Neem contact met ons op

Contact opnemen met ons is vrijblijvend, wij staan u graag te woord om uw vragen te beantwoorden. Daarnaast komen wij graag bij u langs!

Back To Top