skip to Main Content
Regeling Voor Onwerkbaar Weer Hangt Niet Langer Af Van Sectoren

Regeling voor onwerkbaar weer hangt niet langer af van sectoren

Sommige beroepen kunnen bij extreme weersomstandigheden, zoals strenge vorst, sneeuw of hoog water onmogelijk doorwerken. Ze krijgen dan tijdelijk loon in de vorm van een WW-uitkering. De regelgeving hiervoor is veranderd. De wijzigingen op een rij.

De zogenoemde: Regeling onwerkbaar weer, is per 1 januari 2020 ingegaan en regelt de loondoorbetaling bij onwerkbaar weer. Zo gelden vanaf 1 januari bij vorst, ijzel, sneeuwval en andere bijzondere weersomstandigheden twee wachtdagen per winterseizoen (1 november tot en met 31 maart).

Een uitzondering is overvloedige regenval, waarop voortaan negentien wachtdagen per kalenderjaar van toepassing zijn. Tijdens de wachtdagen betaald de werkgever het loon door aan de werknemers. Na het einde ervan heeft een werkgever recht op een tijdelijke WW voor werknemers bij onwerkbaar weer.

Tweede wijziging

Een tweede wijziging is dat werkgevers per 1 januari 2020 dagelijks melding moet doen aan het UWV van iedere dag waarop medewerkers door buitengewone natuurlijke omstandigheden niet kunnen werken. Hiervoor moet de werkgever een formulier van het UWV gebruiken. Het UWV moet de melding voor tien uur ‘s-ochtends hebben ontvangen bij weersomstandigheden waarvoor twee wachtdagen gelden. Vervolgens controleert de uitkeringsinstantie met KNMI-gegevens of daadwerkelijk sprake is van door werkgevers gemelde onwerkbare weersomstandigheden. Ook zal het UWV steekproefsgewijs controleren of er inderdaad niet wordt gewerkt.

Aanpassingen cao

Wil je als werkgever aanspraak maken op de ‘Regeling onwerkbaar weer’, dan moet daarover een artikel in de cao van je branche staan. Dat moet aangeven ‘in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke voorwaarden de overeengekomen arbeid niet kan worden verricht’. De cao mag niet van het aantal van twee en negentien wachtdagen afwijken. Cao-afspraken over een ander aantal wachtdagen zijn vanaf 1 januari 2020 niet meer geldig. Andere cao-bepalingen over onwerkbaar weer moeten per 1 november 2020 zijn aangepast aan de nieuwe regeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken over aanvullingen of omschrijvingen wanneer sprake is van onwerkbaar weer.

Mocht u een vraag hebben of komt u er niet uit? Wij horen het graag.
Mail ons via info@advado.nl

Back To Top