skip to Main Content
Langdurig Verzuim Blijft Hoofdpijndossier, Ondanks Dalende Verzuimcijfers

Langdurig verzuim blijft hoofdpijndossier, ondanks dalende verzuimcijfers

  • HR

Uit de laatste CBS-cijfers blijkt dat het ziekteverzuim in het laatste kwartaal van vorig jaar licht is afgenomen. Ondanks deze positieve ontwikkeling, stijgt het langdurig verzuim gelijktijdig verder. Aldus de cijfers van het UWV.

Langdurig verzuim is veel problematischer dan kort verzuim, zowel voor werknemer als werkgever. Waar je kort verzuim nog kunt opvangen, ontstaan er bij langdurig verzuim bezettings- en vervangingsproblemen. Dan zie je dikwijls een vicieuze cirkel van verzuim ontstaan.

Toename van stressgerelateerde klachten en burn-outs in alle leeftijdsgroepen, maar vooral bij jongere werknemers.
In de afgelopen drie kwartalen (januari tot en met augustus 2023) was er opnieuw een toename te zien in het aantal werknemers dat langer dan 42 weken ziek thuis zit. Vergeleken met dezelfde periode in 2022, gaat om een stijging van acht procent. Is een werknemer na 42 weken nog niet (volledig) aan het werk vanwege ziekte, dan moeten werkgevers dat melden bij het UWV.

WIA-aanvragen gestegen in vergelijking met jaar eerder
Naast de 42e-weeksmeldingen, blijkt ook uit de WIA-aanvragen dat het langdurig verzuim onder werknemers blijft stijgen. De afgelopen drie kwartalen is het aantal aanvragen met dertien procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, kunnen een WIA-aanvraag doen.

Grootste stijging langdurig verzuim onder jongeren en 64+
Cijfers van het UWV laten zien dat de 42e-weekmeldingen bij werknemers in de leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar opnieuw opvallend hard zijn gestegen. Verder is een opvallende toename te zien bij de leeftijdsgroep 64 tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Binnen deze leeftijdsgroep zijn er tussen januari en augustus 2023 54 procent meer 42e-weekmeldingen gedaan in vergelijking met dezelfde periode in 2022.

In alle leeftijdsgroepen, maar voornamelijk bij jongere werknemers zien we een toename van stressgerelateerde klachten en burn-outs. Deze groep heeft doorgaans veel ballen in de lucht te houden, zowel zakelijk als privé. Als leidinggevende en HR-professional zou je, met name bij deze groep, extra waakzaam moeten zijn op inzetbaarheidsproblemen. Ga de dialoog aan om de inzetbaarheid te bespreken en bied handvaten aan waar nodig, zodat je deze werknemers de gelegenheid geeft om zaken beter op de rit te krijgen.

Ook volgens Arbo Unie daalt het ziekteverzuim het huidige jaar weliswaar, maar is personeel door psychische problemen wel langer ziek. Het ziekteverzuim door werknemers met psychische klachten kostte de samenleving op jaarbasis ruim 1 miljard euro. Dat stelt de arbodienstverlener in een vooruitkijkende analyse op 2024.

Mantelzorg en inflatie
Mensen krijgen zowel op werk als in hun privéleven meer op hun bord. Vooral mantelzorg voor een zieke partner of ouder is moeizaam te combineren met werk. De stijgende inflatie en hoge kosten voor onder meer energie en boodschappen leiden anderzijds tot financiële onzekerheid.
Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de werkloosheid dit jaar licht zal stijgen. Die stijging gaat hoogstwaarschijnlijk hand in hand met een daling van het ziekteverzuim. Maar dat is ‘niet alleen maar goed nieuws’, stelt Arbo Unie. Zo zijn mensen wel steeds langer ziek. Volgens de arbodienstverlener waren er het afgelopen jaar 2,9 miljoen verzuimdagen door psychische klachten.

Psychische klachten en werkdruk
Met name in het onderwijs, de zorg en de zakelijke dienstverlening is dat volgens Arbo Unie terug te zien. In die sectoren gaat het bij 40 procent van alle ziekteverzuim om psychische klachten. En dat heeft weer gevolgen voor collega’s die het verzuim moeten opvangen en daardoor vaak meer werken.

Back To Top